Hundeforeningen af 1970
Amager Agility

Vedtægter


Love for
HUNDEFORENINGEN AF 1970/
AMAGER AGILITY
 
Marts 2019


NAVN OG HJEMSTED 
 
§ 1.       Foreningens navn er Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility, og er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Foreningen er upolitisk og stiftet i henhold til generalforsamlingen den 14.marts 1970 under navnet Hundeforeningen af 1970. 

 
§ 1a        Foreningens navn – Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility – og logo må alene anvendes efter aftale med bestyrelsen.

Dette gælder i alle sammenhænge, hvor anvendelse af foreningens navn og logo signalerer, at afsenderen er foreningen – eksempelvis internetsider, sociale medier, fagblade og brevpapir.
 
Såfremt foreningens navn og/eller logo er anvendt i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer, har Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility retten til at disponere i forhold til de medier, hvor navnet / logoet er anvendt. Enkeltpersoner kan således ikke påberåbe sig noget ejerskab i forhold til medier, hvor foreningens navn/ logo er anvendt.
 

FORMÅL 

 § 2.       Foreningens formål er uanset race og racerenhed.
at udbrede interessen og kendskabet til hundearbejde, lydighedstræning og agility. 
at fremme forståelsen for aktivering af hunde og deres ejere gennem kammeratlig, sportsligt og socialt samvær og derved samle interesserede medlemmer. 
at fremme ungdommens indsigt i og forståelse for at blive gode fremtidige hundeejere.  at hindre tiltag til at voldelig adfærd overfor hundene forekommer - også ved uddannelsen.  at forhandle med offentlige myndigheder for at opnå bedst mulige betingelser for agility og aktivering af hundene og deres ejere. 
at arbejde for, samt søge at fremme samarbejde med foreninger og personer, der udviser samme holdning til og interesse for arbejdet med hunde. 
 

MEDLEMMER OG KONTINGENT 

 
§ 3.        Enhver kan optages som medlem, minimum alder for medlemskab af foreningen er 15 år.  Anmodning om indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer. 
Policenummer for gyldig udvidet ansvarsforsikring samt attest for vaccination mod hundesyge skal forevises og påføres medlemskortet. 
 
§ 4.          Bestyrelsen kan nægte optagelse / foretage eksklusion af medlemmer der: 
 1. ikke overholder foreningens love. 
 2. ikke følger instruktørens anvisninger i forbindelse med træning og prøver. 
 3. har overtrådt loven til værn af dyr. 
 4. ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller klubber pga.
    voldelig adfærd over for dyr eller usportslig optræden.
 
§ 5.         Der betales et foreningskontingent for medlemskab. Kontingentet dækker hele husstanden og betales forud for et år. 
Der betales kursusgebyr ved tilmelding til lydigheds-, spor- og agility- og øvrige kurser. Alle kursusdeltagere skal være medlem af foreningen, undtaget hvalpehold og fortsættere. Kursusgebyr fastsættes af bestyrelsen. Ændringer i kursusgebyret varsles på foreningens hjemmeside mindst 3 måneder før    ikrafttrædelse.
 
Foreningskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ændringer i foreningskontingentet varsles på foreningens hjemmeside mindst 3 måneder før ikrafttrædelse.
Foreningskontingent betales hver den I. januar. 
Ved indmeldelse i foreningen i perioden l. januar - 31. juli betales fuldt foreningskontingent.  Ved indmeldelse i foreningen i perioden 1. august - 31. december betales halvt foreningskontingent. 
Ved en måneds restance betragtes medlemskabet som ophørt. 
 
 
§ 6.         Udmeldelse skal, for at være gyldig, tilstilles foreningens kasserer skriftligt inden den 1. i et kvartal. Udmeldelse medfører ikke tilbagebetaling af kontingent.
 
 § 7.      Foreningen påtager sig intet ansvar for medlemmer i forsikringsspørgsmål.  Al træning,
                 prøver, konkurrencer samt færdsel på offentlige og private områder sker på  
                 medlemmernes eget ansvar.
 
§ 8.         Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med dennes til enhver tid forfaldne kontingent.
 

ADMINISTRATIVE FORHOLD 

 
§ 9.         Kassereren fører medlemsliste og regnskab, og sekretæren fører forretningsprotokol.  Foreningens bestyrelse og bilagskontrollant kan, hver for sig eller samtidig, uanmeldt foretage bilagskontrol og kasseopgørelse. 
Der er oprettet en Danske Direkte Foreningskonto i foreningens navn.
Formanden og kassereren tegner foreningen.
 
§ 10.       Tillidsposter er honorarfrie. Dog kan udgifter i forbindelse med varetagelse af foreningsarbejdet dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk mulighed herfor.  Personer der besætter tillidsposter, herunder bestyrelsesposter, fritages for betaling af foreningskontingent. 
 
§ 11. Foreningens regnskab kontrolleres af I bilagskontrollant, der vælges for et år ad gangen. 
 

GENERALFORSAMLINGEN 

 
§ 12.                 For ordinære generalforsamlinger skal følgende dagsorden gælde: 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Kassererens beretning. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Fastsættelse af kontingent og henlæggelser. 
 6. Valg af bestyrelse 
  1. Formand                                                   (lige år)
  2. Næstformand                                            (ulige år) 
  3. Kasserer                                                   (ulige år)
  4. Sekretær                                                    (lige år)
  5. 1.bestyrelsesmedlem                               (lige år)
  6. 2. bestyrelsesmedlem                               (ulige år)
 7. Valg af suppleanter 
  1. Kasserer suppleant                                   (lige år)
  2. Sekretær suppleant                                    (ulige år)
  3. Bestyrelses suppleant                               (hvert år)
 8. Valg af bilagskontrollanter 
  1. Bilagskontrollant                                       (hvert år)
  2. Bilagskontrollant suppleant                       (hvert år)
 
§ 13.       Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel bilagt det kontrollerede og specificerede regnskab for regnskabsåret 1/1 – 31/12, indkomne forslag eller spørgsmål samt dagsorden.
 
§ 14.      På generalforsamlingen stemmes der med en stemme pr. foreningskontingent.

§ 15.      Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 stemmeflerhed, alle andre beslutninger træffes
                 ved simpel stemmeflerhed.  Et medlem kan kræve skriftlig afstemning. 
 
§ 16.       Formanden vælges af generalforsamlingen og står for valg hvert andet år, mens de øvrige bestyrelses- medlemmer står for valg med halvdelen hvert andet år, og alene stemmeflertal er afgørende for valgene.
Desuden deltager formanden for instruktørernes koordineringsudvalg i bestyrelsen med stemmeret.
 
§ 17.      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette, eller når bestyrelsen mener, der er grundlag herfor. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest I måned efter begæringens modtagelse, og med mindst 8 dages varsel, bilagt motiveret dagsorden og oplysning om, hvem der har begæret indkaldelsen. 
 
§ 18.       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilsendes bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen bekendtgøres i december måned via mail og på opslagstavle samt på hjemmesiden. Indkomne forslag indlægges på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen. 
Efter lovændringer sendes den reviderede lov ud til medlemmerne senest 3 måneder efter generalforsamlingen. 
 
§ 19.        Der kan på generalforsamlingen stemmes ved fuldmagt, hvilken skal være skriftlig, dateret og
                 underskrevet. Fuldmagten må højst være udstedt 3 måneder inden generalforsamlingen og intet
                 medlem kan udøve stemmeret for mere end 5 medlemmer. 
 

BESTYRELSEN 

 
§ 20.      Foreningen ledes af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer. 
 
§ 21.       Bestyrelsens møder afholdes så ofte som forholdene gør det nødvendigt, dog mindst hver anden måned. 
Formanden og hvert bestyrelsesmedlem for sig, kan sammenkalde bestyrelsen. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede. Hvis enighed ikke kan opnås, træffes afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. 
I tilfælde afstemmelighed, har formanden 2 stemmer.
 

INSTRUKTØRFORHOLD 

 
§ 22.  Instruktørerne vælger blandt sig et koordineringsudvalg med koordinator for hvert af følgende områder: lydighed, agility, uddannelse og arrangementer. Derudover vælges en formand for udvalget. Udvalgsformanden er født medlem af bestyrelsen, de andre fungerer som suppleanter.  Koordinatoren er ansvarlig indenfor sit område, udvalgsformanden sørger for koordinering mellem områderne og til bestyrelsen samt indkalder til instruktørmøder. 
Instruktører udpeges af udvalget i samarbejde med bestyrelsen. 
 

TRÆNINGSFORHOLD 

 
§ 23.       Afvikling af foreningens prøver og konkurrencer sker efter foreningens konkurrence- og mærkeprøve- bestemmelser, som er udarbejdet af koordineringsudvalget og godkendt af bestyrelsen. 
 
§ 24.  Unge under 15 år kan deltage i træning og konkurrencer, hvis koordinatoren for området skønner, vedkommende har fuld kontrol over hunden. 
 

FORENINGENS OPLØSNING 

 
§ 25.       Foreningen kan kun opløses, hvis der er flertal for det på 2 generalforsamlinger med 1 måneds mellemrum. 
Sidste generalforsamling bestemmer anvendelsen af foreningens eventuelle midler.
Kalender
Besøg vores side
HF70 | | | Tlf.: 26792684